Tilskudsregler

Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, om der skal være tilskud til medicinen eller ej og der er forskellige former for tilskud.

Tilskud til medicin afhænger desuden af hvor meget medicin, du bruger indenfor et år.

Læs meget mere om beregning af medicintilskuddet.

Tilskudspriser

Den pris, som tilskuddet beregnes ud fra, er ikke nødvendigvis den pris, som medicinen koster. Ved beregning af tilskuddet benyttes beregningsgrundlags-priser. Det betyder, at  hvis der er flere ens udgaver af en type medicin, får du tilskud efter prisen for det billigste præparat, det man kalder for tilskudsprisen. Hvis lægen udfylder recepten sådan, at der udtrykkeligt bliver bedt om en udgave af medicinen, hvor prisen er dyrere end tilskudsprisen, får du kun tilskud efter det billigste præparat.

Tilskud til kronisk syge

Hvis du har en kronisk sygdom eller er syg i længere tid, kan du få det, der kaldes et kronikertilskud. Du kan få kronikertilskud, hvis du køber medicin for mere end 19.079 (2019) kroner før tilskud om året for voksne.  Børn og unge under 18 år skal købe medicin for 23.428 (2019) kroner om året før tilskud. Tilskuddet udbetales automatisk. Hvis du er i tvivl, så kontakt apoteket.

Tilskud til døende

Personer der er døende, kan få gratis medicin. Lægen skal sende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen afgør, om der kan gives tilskud. Bevillingen gælder fra fire dage før Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen.

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra din behandlende læge yde tilskud til et lægemiddel, der ikke generelt gives tilskud til. Det kræver, at lægen begrunder, hvorfor du bør behandles med lige det lægemiddel.
Bevilling til enkelttilskud kan apoteket se i CTR (Centrale tilskudsregister).

Prisen for ansøgning af enkelttilskud, se attestpriser.

Forhøjet tilskud

Hvis du af medicinske grunde – fx på grund af allergi over for hjælpestofferne – er nødt til at bruge et specielt lægemiddel, som er dyrere end tilskudsprisen, kan din behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, så tilskuddet udregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for efter tilskudsprisen.
Bevilling til forhøjet tilskud kan apoteket se i CTR (Centrale tilskudsregister).

Prisen for ansøgning af forhøjet tilskud, se attestpriser.

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)

Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende opgør den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin og registrerer det i et landsdækkende elektronisk register, CTR. Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra registret, og det betyder, at apoteket automatisk trækker  tilskud fra prisen, når du køber medicin på apoteket.

Henstandsordning

Hvis du har høje udgifter til medicin, kan du henvende dig på apoteket og høre om muligheden for at få en henstandsordning. Med en henstandsordning fordeles din egenbetaling jævnt over året i 12 lige store rater. I 2019 udgør raten 343 kr. om måneden.

Er din indkomst særlig lav

Hvis din indkomst er så lav, at du ikke har mulighed for at dække egenbetalingen til din medicin, kan du søge kommunen om hjælp. Kommunen foretager en konkret vurdering af din økonomiske situation og vurderer, om der er tale om en nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet udgift.

Helbredstillæg

Helbredstillæg er et løbende tilskud til medicin, som automatisk bliver fornyet hvert år, hvis du stadigvæk er berettiget til tilskuddet. Helbredstillægget er afhængigt af din indtægt og din eventuelle formue. Du søger om helbredstillæg på www.borger.dk . Hvis du ikke har mulighed at ansøge digitalt, kan du gå på Borgerservice, som kan hjælpe dig med at ansøge.

Du kan læse mere om medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside » www.medicinpriser.dk. eller du kan rette henvendelse til apoteket.

Kilde: Min medicin.dk og Sundheds- og Ældreministeriet.